Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš BODOR, PhD., MBA, LL.M.

sa narodil v Lučenci. Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončil v roku 2013 (v odbore právo). V roku 2014 získal na Fakulte práva Janka Jesenského titul doktor práv (JUDr.). Titul inžinier (Ing.) získal v roku 2015 ukončením štúdia s vyznamenaním v študijnom odbore „Ochrana osôb a majetku“ na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Po absolvovaní podiplomového štúdia v roku 2016 na Varšavskej Univerzite Manažmentu, mu bol udelený titul „Executive Master of Business Administration (MBA). V decembri roku 2016 úspešne ukončil doktorandské štúdium v odbore „Ochrana osôb a majetku“ na Technickej Univerzite vo Zvolene a získal titul philosophiae doctor (PhD.). V roku 2019 absolvoval na Collegium Humanum Varšavskej Univerzity Manažmentu podiplomové štúdium Master of Laws (LL.M.).

Od roku 2015 pôsobil najskôr ako odborný asistent a neskôr ako vedúci katedry práva a prevencie kriminality na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, kde sa venoval výučbe predmetov Trestné právo, Pracovné právo, Prevencia kriminality a Teória práva a ústavného práva. Bol členom Akademického senátu a Vedeckej rady Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Zastupoval Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach na mnohých veľtrhoch vysokých škôl v Slovenskej republike. Bol členom organizačného výboru viacerých medzinárodných vedeckých konferencií prebiehajúcich na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Viedol, oponoval a konzultoval mnoho záverečných bakalárskych a diplomových prác. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných článkov publikovaných v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch. Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií a participuje na riešení vybraných vedecko-výskumných úloh.

Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach, mu bol za dlhoročný prínos, obetavosť voči príslušnej vysokej škole, ako aj za osobné postoje pri riešení všetkých udalostí, ktoré sprevádzajú chod príslušnej vysokej školy udelený čestný doktorát „Doctor honoris causa“.

Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu mu na základe dlhoročnej spolupráce v oblasti celoživotného vzdelávania, ako aj rozvoja slovensko-poľských vzťahov udelila titul čestného profesora „Professor Honorificum“.

Je zakladateľom Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie, ktorý sa na základe dohody o spolupráci s Collegium Humanum Warsaw Management University venuje podiplomovému štúdiu v študijných programoch (MBA, LL.M., MSc., DBA), ktoré spĺňajú požiadavky predpisov a zákonov v Poľskej republike a štandardy Európskej únie. Je odborným garantom podiplomových študijných programov „Executive Master of Business Administration – MBA“ a „Master of Laws- LL.M.“. V rámci pôsobenia organizácie sa spolupodieľa na rozvoji modernej znalostnej spoločnosti na Slovensku, prostredníctvom prípravy a realizácie vzdelávacích, poradenských a kultúrnych aktivít.