Dr.h.c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA

sa narodil 26. augusta 1960 v Brne. Počas bohatej profesionálnej kariéry získal skúsenosti v rôznych funkciách vo výcvikových a vzdelávacích inštitúciách Vzdušných síl  Ozbrojených síl Slovenskej republiky (SR) a v odvetviach vojenského výskumu a vývoja, na základe čoho sa v roku 1999 stal vedúcim programu „Výcvikové a simulačné systémy v Ozbrojených silách SR.” Vďaka rozsiahlym znalostiam v oblastiach plánovania bojových operácií, návrhov C4ISR systémov a plánovania foriem a metód  výcviku a vzdelávania, sa majoritnou mierou podieľal na koncepcii, projekcii a implementácii Centier simulačných technológií. V roku 2004 bol vybratý do funkcie vedeckého pracovníka na NATO Defense College v programe Research Fellowship v Ríme. Po ukončení vedeckého výskumu bol ustanovený do funkcie vojenského poradcu pre medzinárodné organizácie na Oddelení obrannej politiky a medzinárodných vzťahov na Ministerstve obrany SR. Následne pôsobil šesť rokov ako fakultný poradca a neskôr ako riaditeľ odboru plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu v NATO Defense  College v Ríme. Po ukončení zahraničného vyslania pôsobil na Akadémii ozbrojených síl GMRŠ v Liptovskom Mikuláši vo funkciách prorektora pre vedu a povereného rektora. Po odchodu do zálohy v hodnosti plukovníka generálneho štábu zastával funkciu štátneho radcu na Ministerstve obrany SR – poradcu obrany Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli. Od roku 2015 pracoval ako prorektor a poverený rektor na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach.

Prof. Pavel NEČAS je absolventom Leteckej univerzity v Alabame, USA, má akademickú hodnosť inžinier v odbore Automatizácia velenia a elektronické počítače, doktorát a docentúru v odbore Operačné a taktické použitie letectva a protivzdušnej obrany, je profesorom v študijnom odbore Národná a medzinárodná bezpečnosť a čestným doktorom.

Prof. Pavel NEČAS je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt, štúdií a článkov a je členom významných vedeckých a odborných kolektívov na Slovensku a v krajinách NATO a EÚ. V súčasnosti je poverený výkonom funkcie prodekana pre vedu, výskum a rozvoj na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Prof. Pavel Nečas je odborným garantom podiplomových študijných programov „Doctor of Business Administration – DBA“ a „Master of Science – MSc.“  na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie.