Najrentabilnejšia investícia v súčasnosti, je investícia do vzdelania


„Vzdelávanie je proces celoživotného učenia. Nikdy to nie je o tom, že si prečítate knihu, prejdete skúškou, testom, alebo ukončíte určitú etapu vzdelania, ale celý život, od momentu počatia až do smrti, predstavuje proces neustáleho vzdelávania.“

Prinášame Vám rozhovor s riaditeľom Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie o vzdelávaní v súčasnej pandemickej dobe spojenej s ochorením COVID-19, ako aj o pohľade na potrebu celoživotného vzdelávania.

Vnímate v súčasnej dobe túžbu ľudí získať vzdelávaním náskok pred konkurenciou?

V súčasnej dobe kladie spoločnosť na ľudí veľmi vysoké nároky. Ak sa chce človek presadiť a obstáť v silnejúcej konkurencii súčasnej doby, musí neustále rozvíjať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti, rovnako tak sa musí vedieť prispôsobiť rýchlemu vývoju.

Každý, kto si chce udržať svoju hodnotu, si musí uvedomiť, že jedine vzdelávanie počas celého života ho posúva vpred a ponecháva konkurencieshopným. Preto zastávam názor, že najrentabilnejšou investíciou v súčasnosti, je investícia do vzdelania.

Skúste nám priblížiť Vašu spoločnosť, ktorá sa zaoberá vzdelávaním?

Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie a Collegium Humanum Varšavská Univerzita Manažmentu, na základe dohody o spolupráci, ponúkajú štúdium v študijných programoch MBA, DBA, LL.M. a MSc.

Kvalita vzdelávania sa stáva v súčasnom globálnom svete významným kritériom výberu profesijného štúdia, a preto jedným z našich najdôležitejších cieľov, je poskytovať kvalitné vzdelávanie. Naše know-how predstavuje jedinečnú schopnosť analyzovať vzdelávacie potreby a schopnosti na všetkých úrovniach vzdelávania, aby sme mohli stimulovať vzdelávacie výsledky, ktoré spĺňajú skutočné očakávania ľudí zameraných na profesionálny a intelektuálny úspech, ako aj ambicióznych a vášnivých podnikateľov.

Jednotlivé študijné programy predstavujú v súčasnej dobe jednu z najžiadanejších foriem celoživotného vzdelávania, ktoré sú zamerané na získanie nových vedomostí a zručností, ktoré absolventi využijú predovšetkým vo svojej praxi.

Spomenuli ste dohodu o spolupráci s Collegium Humanum Varšavskou Univerzitou Manažmentu…

„IVPI“ je akreditovaným partnerom a vzdelávacím centrom Collegium Humanum Varšavskej Univerzity Manažmentu vo vyššie spomínaných študijných programoch.

Collegium Humanum Varšavská Univerzita Manažmentu získala v roku 2021 okrem iných ocenení aj ocenenie – Inštitúcia roka 2021 v plebiscite poľskej Národnej federácie podnikateľov a zamestnávateľov – Przedsiębiorcy.pl v kategórii „Vzdelávanie“.

Chcel by som aj týmto spôsobom vysloviť poďakovanie nášmu strategickému partnerovi Collegium Humanum-Varšavskej Univerzite Manažmentu, obzvlášť jej rektorovi, pánovi prof. Ing. Paweł Czarnecki, PhD., MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c. za skvelú spoluprácu, lebo len spoločne dokážeme budovať a zvyšovať modernú znalostnú spoločnosť.

Ako prebieha samotné štúdium?

Štúdium sa skladá zo špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov s výnimkou jedného semestra pri štúdiu MSc. Výučba jednotlivých študijných predmetov prebieha kombinovanou formou. Prednášky prebiehajú v slovenskom jazyku pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu. Študenti majú možnosť študovať aj pomocou e-learningu, v rámci ktorého môžu využiť všetky študijné materiály v online podobe. Dištančná forma štúdia v kombinácii s moderne riešeným e-learningom umožňuje prispôsobiť si štúdium podľa vlastných časových možností. Na konci každého semestra študent absolvuje test. Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej práce, ktorú študent následne obhajuje pred komisiou. Bližšie informácie k jednotlivým študijným programom si uchádzači o štúdium nájdu na našej webovej stránke www.ivpi.sk.

Aké sú podmienky prijatia na štúdium?

Podmienkou prijatia na jednotlivé študijné programy je ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne prvého stupňa (Bc.) alebo relevantná prax vo vedúcich funkciách, ktorá však podlieha posúdeniu a následnému schváleniu. V prípade ak sa  rozhodnete pre štúdium a spĺňate vyššie uvedené podmienky, stačí navštíviť našu webovú stránku a vyplniť kontaktný formulár a následne Vás budeme kontaktovať, resp. vyplniť prihlasovacie formuláre, ktoré sú dostupné na našej webovej stránke www.ivpi.sk.

Kde prebieha štúdium?

Študijné programy realizujeme v mestách Bratislava, Banská Bystrica a Ružomberok, avšak ako som už spomínal, vzhľadom k pandemickej situácii spojenej s ochorením COVID-19, nám aj v súčasnej dobe prebiehajú kurzy on-line.

Aký je Váš lektorský tím?

Neustále sa snažíme rozširovať rady odborných pracovníkov, a preto spolupracujeme s mnohými vysokokvalifikovanými lektormi, ktorí majú bohaté pracovné skúsenosti, a ktorí sú renomovanými odborníkmi v oblastiach svojho pôsobenia. Do výučby prinášajú predovšetkým praktické skúsenosti, ale aj aktuálne vedecko – výskumné poznatky.

Z akej profesijnej oblasti sú Vaši absolventi?

Medzi našich úspešných absolventov patria zástupcovia súkromnej, štátnej, neziskovej sféry, ako aj pre špecialisti s technickým vzdelaním, právnici a lekári. Vzdelanie však využijú všetci uchádzači, ktorí túžia získať nové vedomosti a zoznámiť sa s najnovšími inováciami. Úspešní absolventi získavajú náskok na trhu práce pred ostatnými a zvyšujú svoju šancu na uplatnenie v manažmente veľkých nadnárodných spoločností. Absolvent si rozšíri znalosti z odboru nad úroveň vysokoškolského vzdelania, a taktiež získa mnohokrát nové impulzy.

Využívate aj marketingové nástroje na informovanie potencionálnych uchádzačov o štúdium vo Vašej spoločnosti, resp. ako sa o možnosti štúdia dozvedia?

Snažíme sa, aby naším najlepším marketingovým nástrojom boli naši úspešní absolventi, ktorí sa zároveň stávajú našimi „ambasádormi“, ale samozrejme využívame aj súčasné výdobytky on-line reklamy na sociálnych sieťach a google reklamu, nakoľko mnohokrát ľudia dané študijné programy poznajú skôr zo zahraničia a nevedia o možnosti štúdia aj v našej krajine.

Ďalšími našimi ambasádormi sú aj naši partneri, ktorými sú Katolícka Univerzita v Ružomberku a Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V našom ponímaní je však prvoradá kvalita, ktorá prevyšuje nad kvantitou, máme obmedzenú kapacitu v jednotlivých kurzoch a aj preto otvárame študijné programy dvakrát ročne. Snažíme sa fungovať v rodinnej atmosfére, kde každý má svoju identitu a hodnotu.

Akú spätnú väzbu dostávate od Vašich absolventov?

Myslím si, že sa nám podarilo nájsť správny „balans“ medzi študijnými povinnosťami a pracovným, ako aj osobným životom našich študentov, keďže žijeme veľmi hektickú dobu. Snažíme sa byť ústretoví ku každému nášmu študentovi a byť mu nápomocní, keď sa počas štúdia vyskytne nejaký problém. Niekedy však nastanú aj situácie, kedy jednoducho musíme pristúpiť aj k opravným termínom, resp. k vylúčeniu zo štúdia, našťastie sú však takéto prípady ojedinelým javom a máme skutočne veľmi šikovných, odborne zdatných a zodpovedných študentov.

Často sa nám stáva, že sa naši úspešní absolventi rozhodnú absolvovať aj ďalší študijný program, resp. odporučia štúdium aj svojím známym, čo nás teší, nakoľko pozitívna spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.

Ako ovplyvnila pandemická situácia štúdium vo Vašej spoločnosti?

Vzhľadom k epidemiologickej situácii spojenej s ochorením COVID-19 sme priniesli okrem prezenčnej formy štúdia aj dištančnú formu, ktorá je realizovaná 100% pomocou techník dištančného vzdelávania. Prednášky vo forme kvalitných „live“ prednášok lektorov, ktoré si študenti môžu vypočuť aj spätne, ako súčasť online študijných modulov sú vedené odborníkmi z praxe. Učebné materiály (video, prezentácie, testy a úlohy) sú k dispozícii na modernej e-learningovej platforme.

Čo nás však veľmi mrzí je to, že sme zrušili promočný akt, nakoľko život a zdravie nás, ako aj našich absolventov sú pre nás na prvom mieste. Myslíme si, že promočný akt bez hostí našich absolventov by nemal také čaro, pretože promočný akt bol plánovaný na minimálne 250 ľudí v uzavretých priestoroch krásneho zámku a to by v súčasnej situácii bolo veľmi riskantné. Naši absolventi však budú mať možnosť zúčastniť sa dodatočného promočného aktu, ktorý sa bude konať v dobe, keď riziko spojené s ochorením COVID-19 bude minimálne, resp. „vyhráme boj nad pandémiou“ a túto možnosť budú mať všetci naši absolventi aj z minulých kurzov bez uskutočneného promočného aktu.

V čom vidíte pridanú hodnotu?

Štandardy našej každodennej práce sa merajú prekročením hraníc medzi snami, vedomosťami a skutočnými schopnosťami našich absolventov. Skutočne individuálny prístup ku každému študentovi, osvedčené zdroje poznatkov overených praxou a tím ľudí, pre ktorých je vzdelávanie a práca snahou o každodenný život – to všetko vytvára pridanú hodnotu, ktorú prinášame v procese budovania a rozvoji modernej znalostnej spoločnosti na Slovensku.

                                          Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA
 riaditeľ Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie s.r.o.