Obhajoby záverečných prác MBA

Študenti, ktorí splnili všetky študijné podmienky, pristúpili k obhajobám ich záverečných prác MBA. Pozvanie do komisie prijali doc. PhDr. Branislav KOVÁČIK, PhD., EMBA – dekan fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Dr.h.c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA – prodekan pre vedu, výskum a rozvoj z fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, ktorý je zároveň aj garantom študijných programov „Doctor of Business Administration – DBA“ a „Master of Science – MSc.“ na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie a Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA – riaditeľ Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie a garant štúdia „Master of Business Administration – MBA“ v jednej osobe. Komisia vyjadrila svoje potešenie a obdiv nad vysokou úrovňou záverečných prác MBA, ktoré boli zamerané výlučne na prax.