Informácie o štúdiu DBA

Doctor of Business Administration (DBA) je prestížny profesijný vzdelávací program, ktorý spĺňa najnovšie štandardy pre moderné vzdelávanie zamerané na prax.

Doctor of Business Administration (DBA) je najprestížnejší a najšpecializovanejší študijný program v oblasti vzdelávania Executive Business. Doctor of Business Administration (DBA) je študijný program uznávaný v podnikateľskom svete ako potvrdenie najvyššej kvality vedomostí a manažérskych zručností. Študijný program bol vytvorený pre ambicióznych manažérov, aby mohli aplikovať teoretické a praktické vedomosti pre ďalší rozvoj kariéry a zručností a zároveň zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce vo výkonnom sektore.  Vzdelanie tak využijú všetci uchádzači, ktorí túžia získať nové vedomosti, zoznámiť sa s najnovšími trendmi a udržať si tak náskok pred ostatnými. 

Priebeh štúdia

Štúdium programu DBA sa skladá zo špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba jednotlivých študijných predmetov prebieha kombinovanou formou. Prednášky prebiehajú v slovenskom jazyku pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu. Študenti majú možnosť študovať aj pomocou e-learningu, v rámci ktorého môžu využiť všetky študijné materiály v online podobe. Distančná forma štúdia v kombinácii s moderne riešeným e-learningom umožňuje prispôsobiť si štúdium podľa vlastných časových možností. Na konci každého semestra študent absolvuje test. Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej práce (obdoba dizertačnej práce), ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.

Prínos štúdia DBA

Úspešní absolventi vzdelávacieho programu DBA získajú výrazný náskok na trhu práce pred ostatnými a zvyšujú svoju šancu na uplatnenie v manažmente veľkých nadnárodných spoločností. Absolvent si rozšíri znalosti z odboru nad úroveň vysokoškolského vzdelania a taktiež získa nové impulzy pre podnikanie, ako aj možnosť zdokonaliť si svoje manažérske zručnosti. Ďalším benefitom ktoré so sebou štúdium prináša, je aj možnosť nadviazať kontakty počas štúdia s množstvom zaujímavých ľudí z rôznych oblastí pôsobnosti, ktoré môžete následne využiť aj vo svojom profesijnom živote.

Uchádzač o štúdium DBA musí

Odoslať všetky dokumenty potrebné k štúdiu na korešpondenčnú adresu organizácie:

 • prihlášky v slovenskom a poľskom jazyku
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (úradne overenú)
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov
Možnosť úhrady štúdia

Študent má možnosť rozložiť si celkovú cenu štúdia do dvoch splátok.

Predmety štúdia:

 • Marketing
 • Strategický manažment
 • Riadenie podnikov
 • Projektový manažment
 • Obchodné právo v podnikaní
 • Komunikácia a vyjednávanie v obchode
 • Etiketa v biznis svete
 • Medzinárodný obchod
 • Leadership
 • Brand manažment
 • Manažérska psychológia
 • Lean manažment
 • Krízový manažment
 • Priemysel 4.0
 • Inovatívny manažment
 • Procesný manažment
 • + seminár k záverečnej práci

Info

Špecializácia: Vrcholový manažment

Dĺžka štúdia: 2 semestre

Jazyk štúdia: slovenčina

Miesto realizácie štúdia: ONLINE + prezenčné bloky

Organizácia štúdia: štúdium prebieha len piatky (v popoludňajších hodinách), resp. možnosť zmeny termínu realizácie vzdelávacieho programu na základe dohody v skupine

Cena za štúdium: 4 500 € s DPH (cena je konečná, v priebehu štúdia sa nemení)

Podmienky prijatia: ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo ukončené profesijné vzdelávanie MBA

Odborný garant: Dr.h.c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA

Mám záujem

Potvrdením o úspešnom ukončení profesijného vzdelávacieho programu je certifikát o absolvovaných predmetoch v anglickom a poľskom jazyku.