Informácie o štúdiu DPH – Doctor of Public Health

Doctor of Public Health (DPH) je prestížny profesijný vzdelávací program, ktorý spĺňa najnovšie štandardy pre moderné vzdelávanie zamerané na prax.

Štúdium DPH (Doctor of Public Health) predstavuje nadstavbu na študijný program MPH – Master of Public Health a zároveň jednu z najžiadanejších foriem celoživotného vzdelávania, ktoré je okrem iného zamerané na získanie nových vedomostí a zručností, ktoré absolventi využijú predovšetkým vo svojej praxi. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu získa absolvent titul DPH, ktorý je celosvetovo uznávaným štandardom. Študijný program DPH  je určený predovšetkým lekárom, medicínskym a farmaceutickým reprezentantom, manažérom strednej a vrcholovej úrovne, ako aj všetkým zástupcom súkromnej, štátnej a neziskovej sféry z oblasti zdravotníctva. Vzdelanie tak využijú všetci uchádzači, ktorí túžia získať nové vedomosti, zoznámiť sa s najnovšími inováciami a udržať si tak náskok pred ostatnými. 

Priebeh štúdia

Štúdium programu DPH sa skladá zo špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba jednotlivých študijných predmetov prebieha dištančnou alebo prezenčnou formou. Prednášky prebiehajú v slovenskom jazyku pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu. Distančná forma štúdia v kombinácii s moderne riešeným e-learningom umožňuje prispôsobiť si štúdium podľa vlastných časových možností. Na konci každého semestra študent absolvuje test. Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej práce, ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.

Prínos štúdia DPH

Úspešní absolventi vzdelávacieho programu DPH si rozšíria znalosti z odboru nad úroveň vysokoškolského vzdelania a taktiež získajú nové impulzy, ako aj možnosť zlepšiť si svoje zručnosti. Ďalším benefitom, ktoré so sebou štúdium prináša, je aj možnosť nadviazať kontakty počas štúdia s množstvom zaujímavých ľudí z rôznych oblastí pôsobnosti, ktoré môžete následne využiť aj vo svojom profesijnom živote.

Uchádzač o štúdium DPH musí

Odoslať všetky dokumenty potrebné k štúdiu na korešpondenčnú adresu organizácie:

 • prihlášky v slovenskom a poľskom jazyku
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (úradne overenú)
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov

Možnosť úhrady štúdia

Študent má možnosť rozložiť si celkovú cenu štúdia do dvoch splátok.

Predmety štúdia:

 • Moderné technológie v zdravotníctve
 • Digitálne inovácie v zdravotníctve
 • Inovácie v zdravotníctve
 • Reforma zdravotníctva
 • Efektívne nemocnice
 • Dáta v zdravotníctve
 • Healthcare start-upy
 • Inteligentné zdravotníctvo
 • Reforma liekovej politiky
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Komunikácia a vyjednávanie
 • Etiketa a protokol
 • Manažérsky koučing
 • Manažment zmien
 • Projektový manažment
 • Krízový manažment
 • + seminár k záverečnej práci

Info

Špecializácia: Zdravotníctvo

Dĺžka štúdia: 2 semestre

Jazyk štúdia: slovenčina

Miesto realizácie štúdia: ONLINE + prezenčné bloky

Organizácia štúdia: Štúdium prebieha v piatky (v popoludňajších hodinách) a v sobotu (v dopoludňajších hodinách), resp. možnosť zmeny termínu realizácie vzdelávacieho programu na základe dohody v skupine.

Cena za štúdium: 4 500 € s DPH (cena je konečná, v priebehu štúdia sa nemení)

Podmienky prijatia: Absolvovaný študijný program MPH (Master of Public Health)

Odborný garant: PhDr. Mult. PaedDr. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD., MHA, MBA, MSc., LL.M., MPH

Mám záujem

Potvrdením o úspešnom ukončení profesijného vzdelávacieho programu je certifikát o absolvovaných predmetoch v anglickom a poľskom jazyku.