Informácie o štúdiu LL.M.

Master of Laws (LL.M.) so zameraním na Business Law je prestížny profesijný vzdelávací program, ktorý spĺňa najnovšie štandardy pre moderné vzdelávanie zamerané na prax.

Štúdium LL.M. (Master of Laws) je vďaka svojmu praktickému zameraniu určené predovšetkým pre uchádzačov s právnym vzdelaním, ako sú advokáti, koncipienti, právnici, notári, ale taktiež aj pre vrcholových manažérov domácich i zahraničných spoločností, riaditeľov firiem, pracovníkov verejnej správy, ktorí sa zaoberajú obchodným a podnikovým právom a ktorí neustále pracujú na zdokonalení a prehĺbení svojej kvalifikácie. Absolvent študijného programu LL.M. získa ucelený prehľad o právnych predpisoch súvisiacich s obchodnou a podnikateľskou praxou. Vzdelanie tak využijú všetci uchádzači, ktorí túžia získať nové vedomosti a udržať si tak náskok pred ostatnými. 

Priebeh štúdia

Štúdium programu LL.M. sa skladá zo špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba jednotlivých študijných predmetov prebieha kombinovanou formou. Prednášky prebiehajú v slovenskom jazyku pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu. Študenti majú možnosť študovať aj pomocou e-learningu, v rámci ktorého môžu využiť všetky študijné materiály v online podobe. Distančná forma štúdia v kombinácii s moderne riešeným e-learningom umožňuje prispôsobiť si štúdium podľa vlastných časových možností. Na konci každého semestra študent absolvuje test. Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej práce (obdoba diplomovej práce), ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.

Prínos štúdia LL.M.

Úspešní absolventi vzdelávacieho programu LL.M. získavajú výrazný náskok na trhu práce pred ostatnými a zvyšujú tak svoju šancu na uplatnenie vo veľkých nadnárodných spoločnostiach. Absolvent si rozšíri znalosti z odboru nad úroveň vysokoškolského vzdelania a taktiež získa nové poznatky o trendoch a aktuálnych zmenách v oblasti práva s prepojením na  manažérske zručnosti. Ďalším takým benefitom, ktoré so sebou štúdium prináša, je aj možnosť nadviazať zaujímavé kontakty počas štúdia s množstvom zaujímavých ľudí z rôznych oblastí pôsobnosti, ktoré môžete následne využiť aj vo svojom profesijnom živote.

Uchádzač o štúdium LL.M. musí

Odoslať všetky dokumenty potrebné k štúdiu na korešpondenčnú adresu organizácie:

 • prihlášky v slovenskom a poľskom jazyku
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (úradne overenú)
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov
Možnosť úhrady štúdia

Študent má možnosť rozložiť si celkovú cenu štúdia do dvoch splátok.

Predmety štúdia:

 • Marketing
 • Daňové právo
 • Korporátne právo
 • Právo EÚ
 • Verejné obstarávanie
 • Pracovné právo
 • Time manažment
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Ochrana osobných údajov
 • Obchodné právo v podnikaní
 • Komunikácia a vyjednávanie v obchode
 • Diplomatické právo, protokol a spoločenská etiketa
 • Občianske právo
 • Riadenie podniku
 • Personálny manažment pre právnikov
 • Insolvenčné právo
 • + seminár k záverečnej práci

Info

Špecializácia: Business law

Dĺžka štúdia: 2 semestre

Jazyk štúdia: slovenčina

Miesto realizácie štúdia: ONLINE + prezenčné bloky

Organizácia štúdia: štúdium prebieha len piatky (v popoludňajších hodinách), resp. možnosť zmeny termínu realizácie vzdelávacieho programu na základe dohody v skupine

Cena za štúdium: 3 500 € s DPH (cena je konečná, v priebehu štúdia sa nemení)

Podmienky prijatia: ukončené vysokoškolské štúdium, minimálne prvého stupňa (Bc.) alebo relevantná prax

Odborný garant: Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš BODOR, PhD., MBA, LL.M.

Mám záujem

Potvrdením o úspešnom ukončení profesijného vzdelávacieho programu je certifikát o absolvovaných predmetoch v anglickom a poľskom jazyku.