Informácie o štúdiu MBA – Manažment v environmentalistike

Master of Business Administration (MBA) so zameraním na manažment v environmentalistike je prestížny profesijný vzdelávací program, ktorý spĺňa najnovšie štandardy pre moderné vzdelávanie zamerané na prax.

Štúdium MBA (Master of Business Administration) so zameraním na manažment v environmentalistike predstavuje v súčasnej dobe jednu z najžiadanejších foriem celoživotného vzdelávania, ktoré je okrem iného zamerané na získanie nových vedomostí a zručností, ktoré absolventi využijú predovšetkým vo svojej praxi. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu získa absolvent titul MBA, ktorý je celosvetovo uznávaným štandardom. Študijný program MBA so zameraním na manažment v environmentalistike je určený predovšetkým pre ľudí, ktorí chcú porozumieť veľmi aktuálnym prírodným a sociálnym systémom, ktoré možno aplikovať na riešenie problémov v oblasti životného prostredia a prírodných zdrojov v kontexte politiky a manažmentu. Vzdelanie tak využijú všetci uchádzači, ktorí túžia získať nové vedomosti, zoznámiť sa s najnovšími trendmi a zmenami.

Priebeh štúdia

Štúdium programu MBA so zameraním na manažment v environmentalistike sa skladá zo špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba jednotlivých študijných predmetov prebieha dištančnou alebo prezenčnou formou. Prednášky prebiehajú v slovenskom jazyku pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu. Distančná forma štúdia v kombinácii s moderne riešeným e-learningom umožňuje prispôsobiť si štúdium podľa vlastných časových možností. Na konci každého semestra študent absolvuje test. Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej práce (rozsahovo obdoba diplomovej práce), ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.

Prínos štúdia MBA

Úspešní absolventi vzdelávacieho programu MBA so zameraním na manažment v environmentalistike si rozšíria znalosti z danej oblasti a taktiež získajú nové impulzy, ako aj možnosť zlepšiť si svoje zručnosti. Ďalším benefitom, ktoré so sebou štúdium prináša, je aj možnosť nadviazať kontakty počas štúdia s množstvom zaujímavých ľudí z rôznych oblastí pôsobnosti, ktoré môžete následne využiť aj vo svojom profesijnom živote.

Uchádzač o štúdium MBA musí

Odoslať všetky dokumenty potrebné k štúdiu na korešpondenčnú adresu organizácie:

 • prihlášky v slovenskom a poľskom jazyku
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (úradne overenú)
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov

Možnosť úhrady štúdia

Študent má možnosť rozložiť si celkovú cenu štúdia do dvoch splátok.

Predmety štúdia:

 • Environmentálna politika v SR
 • Environmentálny manažment
 • Ochrana biodiverzity
 • Manažment environmentálnych rizík
 • Právo životného prostredia
 • Systémy environmentálneho manažérstva
 • Manažment prírodných zdrojov
 • Time manažment
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Komunikácia a vyjednávanie
 • Etiketa a protokol
 • Manažérsky koučing
 • Manažment zmien
 • Projektový manažment
 • Krízový manažment
 • Odpadové hospodárstvo
 • + seminár k záverečnej práci

Info

Špecializácia: Manažment v environmentalistike

Dĺžka štúdia: 2 semestre

Jazyk štúdia: slovenčina

Miesto realizácie štúdia: ONLINE + prezenčné bloky

Organizácia štúdia: Štúdium prebieha v piatky (v popoludňajších hodinách) a v sobotu (v dopoludňajších hodinách), resp. možnosť zmeny termínu realizácie vzdelávacieho programu na základe dohody v skupine.

Cena za štúdium: 3 500 € s DPH (cena je konečná, v priebehu štúdia sa nemení)

Podmienky prijatia: ukončené vysokoškolské štúdium, minimálne prvého stupňa (Bc.) alebo relevantná prax

Odborný garant: PhDr. Zoltán Szántó, MBA, MSc.

Mám záujem

Potvrdením o úspešnom ukončení profesijného vzdelávacieho programu je certifikát o absolvovaných predmetoch v anglickom a poľskom jazyku.

Dokumenty na stiahnutie