Informácie o štúdiu

Master of Business Administration (MBA) v športovom manažmente je prestížny profesijný vzdelávací program, ktorý spĺňa najnovšie štandardy pre moderné vzdelávanie zamerané na prax.

Štúdium MBA predstavuje v súčasnej dobe jednu z najžiadanejších foriem celoživotného vzdelávania, ktoré je okrem iného zamerané na získanie nových vedomostí a zručností, ktoré absolventi využijú predovšetkým vo svojej praxi. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu získa absolvent titul MBA, ktorý je celosvetovo uznávaným štandardom. Tento titul svojim držiteľom poskytuje mnoho výhod pre ich ďalšie uplatnenie v profesijnom živote.

Študijný program ponúka študentom ucelený prehľad informácii, ktoré sú dôležité pre úspešný rozvoj manažérskych zručností v športovej oblasti. Štúdium je vhodné predovšetkým pre stredných a vrcholových manažérov športových klubov, športových zariadení, športových trénerov, zamestnancov neziskových organizácii, štátnych zamestnancov, ale i ďalších odborníkov, ktorých pracovná kariéra je so športom spojená. Vzdelanie tak využijú všetci uchádzači, ktorí túžia získať nové vedomosti, zoznámiť sa s najnovšími inováciami a udržať si tak náskok pred ostatnými.

Priebeh štúdia

Štúdium programu MBA športový manažment sa skladá zo špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba jednotlivých študijných predmetov prebieha kombinovanou formou. Prednášky prebiehajú v slovenskom jazyku pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu. Študenti majú možnosť študovať aj pomocou e-learningu, v rámci ktorého môžu využiť všetky študijné materiály v online podobe. Distančná forma štúdia v kombinácii s moderne riešeným e-learningom umožňuje prispôsobiť si štúdium podľa vlastných časových možností. Na konci každého semestra študent absolvuje test. Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej práce (obdoba diplomovej práce), ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.

Prínos štúdia MBA

Úspešní absolventi vzdelávacieho programu MBA získajú výrazný náskok na trhu práce pred ostatnými. Absolvent si rozšíri znalosti z odboru nad úroveň vysokoškolského vzdelania a taktiež získa nové impulzy pre podnikanie, ako aj možnosť zlepšiť si svoje manažérske zručnosti. Ďalším benefitom ktoré so sebou štúdium prináša, je aj možnosť nadviazať kontakty počas štúdia s množstvom zaujímavých ľudí z rôznych oblastí pôsobnosti, ktoré môžete následne využiť aj vo svojom profesijnom živote.

Uchádzač o štúdium MBA musí

Odoslať všetky dokumenty potrebné k štúdiu na korešpondenčnú adresu organizácie:

 • prihlášky v slovenskom a poľskom jazyku
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (úradne overenú)
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov

Možnosť úhrady štúdia

Študent má možnosť rozložiť si celkovú cenu štúdia do dvoch splátok.

Predmety štúdia:

 • Vzťahy s verejnosťou a sociálne médiá v športe
 • Marketing v športe
 • Manažment v športe
 • Manažment športových udalostí
 • Psychológia v športe
 • Športové právo
 • Time manažment
 • Etiketa v biznis svete
 • Pracovné právo v športe
 • Projektový manažment
 • Manažérsky koučing
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Obchodné právo v podnikaní
 • Manažérske rozhodovanie
 • Manažment zmien
 • Komunikácia a vyjednávanie v obchode
 • + seminár k záverečnej práci

Info

Špecializácia: Športový manažment

Dĺžka štúdia: 2 semestre

Jazyk štúdia: slovenčina

Miesto realizácie štúdia: ONLINE + prezenčné bloky

Organizácia štúdia: štúdium prebieha len piatky (v popoludňajších hodinách), resp. možnosť zmeny termínu realizácie vzdelávacieho programu na základe dohody v skupine

Cena za štúdium: 3 500 € s DPH (cena je konečná, v priebehu štúdia sa nemení)

Podmienky prijatia: ukončené vysokoškolské štúdium, minimálne prvého stupňa (Bc.) alebo relevantná prax

Odborný garant: Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš BODOR, PhD., MBA, LL.M.

Mám záujem

Potvrdením o úspešnom ukončení profesijného vzdelávacieho programu je certifikát o absolvovaných predmetoch v anglickom a poľskom jazyku.

Dokumenty na stiahnutie