Informácie o štúdiu MBA v zdravotníctve

Master of Business Administration v zdravotníctve (MBA) je prestížny profesijný vzdelávací program, ktorý spĺňa najnovšie štandardy pre moderné vzdelávanie zamerané na prax.

Štúdium MBA v zdravotníctve (Master of Business Administration) predstavuje v súčasnej dobe jednu z najžiadanejších foriem celoživotného vzdelávania, ktoré je okrem iného zamerané na získanie nových vedomostí a zručností, ktoré reflektujú profesionálne potreby absolventov v odbornej praxi. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu získa absolvent titul MBA, ktorý je celosvetovo uznávaným manažérskym štandardom. Študijný program MBA  je určený predovšetkým lekárom, riadiacim pracovníkom nemocníc a ambulantnej sféry, zdravotníckym manažérom vrcholovej a strednej úrovne, manažérom a zamestnancom medicínskych a farmaceutických firiem, ako aj všetkým zástupcom štátneho, súkromného a neziskového sektora, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva. Špičková kvalita originálne zostaveného manažérskeho vzdelávacieho programu MBA v IVPI vrátane vysokej kvality lektorov ponúka absolventom získanie nových vedomostí a inovatívny komplexný pohľad na manažment zdravotníckeho zariadenia. 

Priebeh štúdia

Štúdium programu MBA v zdravotníctve sa skladá zo špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba jednotlivých študijných predmetov prebieha dištančnou alebo prezenčnou formou. Prednášky prebiehajú v slovenskom jazyku pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu. Distančná forma štúdia v kombinácii s moderne riešeným e-learningom umožňuje prispôsobiť si štúdium podľa vlastných časových možností. Na konci každého semestra študent absolvuje test. Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej práce (rozsahovo obdoba diplomovej práce), ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.

Prínos štúdia MBA v zdravotníctve

Úspešní absolventi vzdelávacieho programu MBA v zdravotníctve si rozšíria znalosti z odboru nad úroveň vysokoškolského vzdelania a taktiež získajú nové impulzy. Ďalším benefitom, ktoré so sebou štúdium prináša, je aj možnosť nadviazať kontakty počas štúdia s množstvom zaujímavých ľudí z rôznych oblastí pôsobnosti, ktoré môžete následne využiť aj vo svojom profesijnom živote.

Uchádzač o štúdium MBA musí

Odoslať všetky dokumenty potrebné k štúdiu na korešpondenčnú adresu organizácie:

 • prihlášky v slovenskom a poľskom jazyku
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (úradne overenú)
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov
Možnosť úhrady štúdia

Študent má možnosť rozložiť si celkovú cenu štúdia do dvoch splátok.

Predmety štúdia:

 • Úhradové mechanizmy a financovanie zdravotníckych zariadení v systéme zdravotného poistenia na Slovensku
 • Bezpečnosť dát, informácií a informačných systémov v zdravotníctve
 • Procesné riadenie a štandardizácia prevádzky zdravotníckeho zariadenia
 • Krízový manažment v zdravotníctve
 • Vybrané kapitoly z medicínskeho práva a legislatívy na Slovensku
 • Systém poskytovania zdravotnej starostlivosti a špecifiká jednotlivých typov zdravotníckych zariadení
 • Európske fondy, zákazky a verejné obstarávanie v zdravotníctve
 • Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov v zdravotníctve
 • Rozpočet a finančný manažment zdravotníckeho zariadenia
 • Manažment projektov, zmien a inovácií v zdravotníctve
 • Kompetencie inštitúcií podieľajúcich sa na riadení a kontrole zdravotníckych zariadení na Slovensku
 • Budovanie značky, konkurenčná výhoda a public relations v zdravotníctve
 • Etiketa v zdravotníctve
 • Ochrana osobných údajov
 • Manažment času a stresu
 • Komunikačné zručnosti v zdravotníctve
 • + seminár k záverečnej práci

Lektori

Info

Špecializácia: Zdravotníctvo

Dĺžka štúdia: 2 semestre

Jazyk štúdia: slovenčina

Miesto realizácie štúdia: ONLINE + prezenčné bloky

Organizácia štúdia: Štúdium prebieha v piatky (v popoludňajších hodinách) a v sobotu (v dopoludňajších hodinách), resp. možnosť zmeny termínu realizácie vzdelávacieho programu na základe dohody v skupine.

Cena za štúdium: 4 000 € s DPH

Členovia Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) majú zľavu z celkovej ceny štúdia v hodnote 500 €

Podmienky prijatia: ukončené vysokoškolské štúdium

Odborný garant: MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Mám záujem

Potvrdením o úspešnom ukončení profesijného vzdelávacieho programu je certifikát o absolvovaných predmetoch v anglickom a poľskom jazyku.

Dokumenty na stiahnutie