Informácie o štúdiu MHA – Master of Healthcare Administration

Master of Healthcare Administration (MHA) je prestížny profesijný vzdelávací program, ktorý spĺňa najnovšie štandardy pre moderné vzdelávanie zamerané na prax.

Štúdium MHA (Master of Healthcare Administration) predstavuje v súčasnej dobe jednu z najžiadanejších foriem celoživotného vzdelávania, ktoré je okrem iného zamerané na získanie nových vedomostí a zručností, ktoré absolventi využijú predovšetkým vo svojej praxi. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu získa absolvent titul MHA, ktorý je celosvetovo uznávaným štandardom. Študijný program MHA  je určený predovšetkým lekárom, medicínskym a farmaceutickým reprezentantom, manažérom strednej a vrcholovej úrovne, ako aj všetkým zástupcom súkromnej, štátnej a neziskovej sféry z oblasti zdravotníctva. Vzdelanie tak využijú všetci uchádzači, ktorí túžia získať nové vedomosti, zoznámiť sa s najnovšími inováciami a udržať si tak náskok pred ostatnými. 

Priebeh štúdia

Štúdium programu MHA v zdravotníctve sa skladá zo špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba jednotlivých študijných predmetov prebieha dištančnou alebo prezenčnou formou. Prednášky prebiehajú v slovenskom jazyku pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu. Distančná forma štúdia v kombinácii s moderne riešeným e-learningom umožňuje prispôsobiť si štúdium podľa vlastných časových možností. Na konci každého semestra študent absolvuje test. Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej práce (rozsahovo obdoba diplomovej práce), ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.

Prínos štúdia MHA

Úspešní absolventi vzdelávacieho programu MHA v zdravotníctve si rozšíria znalosti z odboru nad úroveň vysokoškolského vzdelania a taktiež získajú nové impulzy, ako aj možnosť zlepšiť si svoje zručnosti. Ďalším benefitom, ktoré so sebou štúdium prináša, je aj možnosť nadviazať kontakty počas štúdia s množstvom zaujímavých ľudí z rôznych oblastí pôsobnosti, ktoré môžete následne využiť aj vo svojom profesijnom živote.

Uchádzač o štúdium MHA musí

Odoslať všetky dokumenty potrebné k štúdiu na korešpondenčnú adresu organizácie:

 • prihlášky v slovenskom a poľskom jazyku
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (úradne overenú)
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov

Možnosť úhrady štúdia

Študent má možnosť rozložiť si celkovú cenu štúdia do dvoch splátok.

Predmety štúdia:

 • Marketing a PR v zdravotníctve
 • Legislatíva v zdravotníctve
 • Zdravotná politika v SR, EÚ a WHO
 • Manažment v zdravotníctve
 • Manažment zdravotného poistenia
 • Ekonomika v zdravotníckych zariadeniach
 • Dáta v zdravotníctve
 • Time manažment
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Komunikácia a vyjednávanie
 • Etiketa a protokol
 • Manažérsky koučing
 • Manažment zmien
 • Projektový manažment
 • Krízový manažment
 • Digitálne inovácie v zdravotníctve
 • + seminár k záverečnej práci

Info

Špecializácia: Zdravotníctvo

Dĺžka štúdia: 2 semestre

Jazyk štúdia: slovenčina

Miesto realizácie štúdia: ONLINE + prezenčné bloky

Organizácia štúdia: Štúdium prebieha v piatky (v popoludňajších hodinách) a v sobotu (v dopoludňajších hodinách), resp. možnosť zmeny termínu realizácie vzdelávacieho programu na základe dohody v skupine.

Cena za štúdium: 4 000 € s DPH (cena je konečná, v priebehu štúdia sa nemení)

Podmienky prijatia: ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa a prax v zdravotníctve

Odborný garant: PhDr. Mult. PaedDr. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD., MHA, MBA, MSc., LL.M., MPH

Mám záujem

Potvrdením o úspešnom ukončení profesijného vzdelávacieho programu je certifikát o absolvovaných predmetoch v anglickom a poľskom jazyku.