V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie ohľadom COVID-19, bude
vzdelávací program realizovaný ONLINE formou.

Informácie o štúdiu MSc.

Štúdium MSc. (Master of Science) je zamerané na ďalšie rozšírenie a prehĺbenie nadobudnutých znalostí nad rámec vysokoškolského vzdelania, pričom sa sústredí na ich praktické uplatnenie so zreteľom na vedecký aspekt. Práve zameranie na vedu, výskum a inovácie tvorí pridanú hodnotu štúdia MSc., ktorým sa zvyšuje kvalifikácia uchádzačov a ich hodnota na trhu práce, čo je taktiež spojené aj s adekvátnym zvýšením finančného ohodnotenia. Vzdelanie tak využijú všetci uchádzači, ktorí túžia získať nové vedomosti, zoznámiť sa s najnovšími inováciami a udržať si tak náskok pred ostatnými. Titul MSc. má dlhoročnú tradíciu v zahraničí a jeho získanie je v nadnárodných spoločnostiach a inštitúciách veľmi cenené.

Priebeh štúdia

Štúdium programu MSc. sa skladá zo špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do jedného semestra. Výučba jednotlivých študijných predmetov prebieha kombinovanou formou. Prednášky prebiehajú v slovenskom jazyku pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu. Študenti majú možnosť študovať aj pomocou e-learningu, v rámci ktorého môžu využiť všetky študijné materiály v online podobe. Distančná forma štúdia v kombinácii s moderne riešeným e-learningom umožňuje prispôsobiť si štúdium podľa vlastných časových možností. Na konci semestra študent absolvuje test. Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej práce (obdoba diplomovej práce), ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.

Prínos štúdia MSc.

Úspešní absolventi vzdelávacieho programu MSc. získajú výrazný náskok na trhu práce pred ostatnými a zvyšujú svoju šancu na uplatnenie vo veľkých nadnárodných spoločnostiach. Absolvent si rozšíri znalosti z odboru nad úroveň vysokoškolského vzdelania a taktiež získa nové poznatky z oblasti aktuálnych inovácií, vedy a výskumu. Ďalším benefitom ktoré so sebou štúdium prináša, je aj možnosť nadviazať kontakty počas štúdia s množstvom zaujímavých ľudí z rôznych oblastí pôsobnosti, ktoré môžete následne využiť aj vo svojom profesijnom živote.

Uchádzač o štúdium MSc. musí

Odoslať všetky dokumenty potrebné k štúdiu na korešpondenčnú adresu organizácie:

 • prihlášky v slovenskom a poľskom jazyku
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (úradne overenú)
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov
Možnosť úhrady štúdia

Študent má možnosť rozložiť si celkovú cenu štúdia do dvoch splátok.

Predmety štúdia:

 • Manažment inovácií
 • Strategické riadenie
 • Veda, technika a inovácie
 • Vytvorenie nového podniku
 • Riadenie rizík
 • Výskum a vývoj
 • + seminár k záverečnej práci

Info

Špecializácia: Vedecký prístup v manažmente

Dĺžka štúdia: 1 semester

Jazyk štúdia: slovenčina

Miesto realizácie štúdia: Banská Bystrica, Bratislava, Ružomberok

Organizácia štúdia: štúdium prebieha len piatky (v popoludňajších hodinách), resp. možnosť zmeny termínu realizácie vzdelávacieho programu na základe dohody v skupine

Cena za štúdium: 2 500 € s DPH (cena je konečná, v priebehu štúdia sa nemení)

Podmienky prijatia: ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa a relevantná prax

Odborný garant: Dr.h.c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA

Mám záujem

Potvrdením o úspešnom ukončení profesijného vzdelávacieho programu je certifikát o absolvovaných predmetoch v anglickom a poľskom jazyku.

Dokumenty na stiahnutie